Všeobecné podmienky poskytovania služieb čistenia a žehlenia odevov a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „VOP “) spoločnosti Penguin Slovakia s.r.o., so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd.: Sro, vložka č. 12840/V, IČO: 36 210 145, DIČ: 2020048459.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Penguin Slovakia s.r.o., so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd.: Sro, vložka č. 12840/V (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 36210145, DIČ: 2020048459, je poskytovateľom služieb čistenia a žehlenia odevov a ďalších súvisiacich služieb (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.

1.2 Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností poskytovateľa a užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a užívateľom.

1.3 Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých služieb užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi poskytovateľom a užívateľom v súvislosti s poskytovaním služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom.

1.4 Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi poskytovateľom a užívateľom, týkajúcich sa služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

1.5 Zaplatením ceny za objednanú službu užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a reklamačným poriadkom poskytovateľa.

2. Popis Služieb

2.1 Služba „čistenie a žehlenie odevov“ užívateľovi umožňuje zabezpečiť starostlivosť o odevy bez potreby osobnej návštevy obchodného miesta poskytovateľa služieb.

2.2 Poskytovateľ poskytuje služby podľa svojich znalostí a technických možností, ako i technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na služby a poskytovaných užívateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov.

3. Definícia pojmov

3.1 Zmluva o poskytovaní služieb čistenia a žehlenia odevov a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná zmluva, na základe ktorej si užívateľ objednáva služby poskytovateľa. Za zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh zmluvy (objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o užívateľovi a službách a ich záväzné objednanie u poskytovateľa.

3.2 VOP sú tieto všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak

3.3 Poskytovateľom je spoločnosť Penguin Slovakia s.r.o., so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd.: Sro, vložka č. 12840/V, IČO: 36 210 145, DIČ: 2020048459.

3.4 Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom na základe zmluvy (objednávky).

3.5 Oblečenie je súbor všetkých odevov, ktoré užívateľ zveril poskytovateľovi na účel čistenia a žehlenia.

3.6 Vyzdvihnutie a doručenie oblečenia prebieha na mieste určenom užívateľom, v čase určenom užívateľom, s prihliadnutím na zoznam lokalít, v ktorých sú služby poskytované, a na momentálnu vyťaženosť poskytovateľa. Zoznam lokalít, v ktorých je zabezpečované vyzdvihnutie a doručenie oblečenia, je uverejnený a jasne označený na web stránke poskytovateľa. Momentálna vyťaženosť poskytovateľa je overená pri každom nahlásení vyzdvihnutia a doručenia užívateľom.

3.7 Cena služby (služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci služby. Cena poskytovanej služby je uvedená v cenníku.

3.8 Cenník je zoznam cien za jednotlivé služby poskytované poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a predplatených službách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Jednotlivé ceny v cenníku sú vždy uvádzané vrátane DPH.

3.9 Doba poskytovania služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti zmluvy do dňa jej zániku.

4. Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy

4.1 Každý záujemca o služby má právo na uzavretie zmluvy s poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

4.2 Zmluva môže byť uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa nadobúda účinnosť až úhradou ceny za služby.

4.3 Predmetom zmluvy na strane poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť užívateľovi služby a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu užívateľovi za podmienok uvedených v zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.

4.4 Predmetom zmluvy na strane užívateľa je jeho záväzok platiť cenu za objednané služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa zmluvy a týchto VOP.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú VOP a cenník.

4.6 Chybu, ktorá vznikla pri zadávaní dát (údajov) do objednávky, môže užívateľ nahlásiť poskytovateľovi prostredníctvom emailu alebo telefonicky, chyba bude v zmluve následne opravená poskytovateľom.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ poskytne užívateľovi služby, a to najmä čistenie a žehlenie odevov, doručenie a vyzdvihnutie oblečenia.

5.2 V súvislosti s poskytovaním služby je poskytovateľ povinný: a) informovať o prípadnej dočasnej nedostupnosti služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých užívateľov; b) plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy a z týchto VOP.

5.3 V súvislosti s poskytovaním služby je poskytovateľ oprávnený najmä:

a) dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie služby, pokiaľ užívateľ porušil povinnosti podľa zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 6 týchto VOP, až do času, kým nebude užívateľom vykonaná náprava;

b) zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať faktúry (daňový doklad) užívateľovi (ďalej len „zúčtovacie obdobie“);

c) vyfakturovať dodatočne tie položky služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky užívateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;

d) informovať užívateľa o produktoch týkajúcich sa služby a iných aktivitách poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);

e) jednostranne obmeniť alebo zmeniť špecifikáciu služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k službe;

f) odmietnuť poskytnutie služby užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie služby dočasne pozastavené alebo poskytovateľ odstúpil od zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností užívateľom.

6. Práva a povinnosti Užívateľa, Využívanie dojednaných služieb

6.1 Užívateľ je oprávnený najmä:

a) využívať služby poskytované poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP;

b) na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu služieb poskytovaných poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné.

6.2 Užívateľ je povinný najmä:

a) platiť cenu za poskytnutú službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním služieb podľa zmluvy a cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;

b) neposkytovať alebo ani neposkytnúť služby poskytnuté poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa;

c) oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu poskytovateľovi:

d) čas a miesto pre vyzdvihnutie a doručenie oblečenia pre každú jednotlivú periódu, v ktorej je služba poskytovaná;

e) všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;

f) bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi všetky užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služieb poskytovateľom;

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.2 Odstúpením užívateľa od zmluvy podľa bodu 8.1. týchto VOP sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť užívateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý užívateľ uhradil.

8. Zmena Služby

8.1 Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči poskytovateľovi.

8.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy alebo objednávky môžu byť vykonané novou objednávkou prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa alebo písomnou formou.

8.3 Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a cenníka. Dohoda o zmene cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia služby za účinnosti zmeneného cenníka služby a VOP. So zmenou cenníka musí byť užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky poskytovateľa. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke poskytovateľa.

8.4 Zmena VOP alebo cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu adresu pobytu alebo sídla alebo na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré užívateľ uviedol pri objednávke služby.

8.5 V prípade, že užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo cenníka služby, má právo odstúpiť od zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo cenníka. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytovateľovi.

9. Trvanie a zánik Zmluvy

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

9.2 Zmluva zaniká: a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú, b) písomnou dohodou zmluvných strán, c) odstúpením od zmluvy, d) výpoveďou, e) zánikom poskytovateľa alebo užívateľa bez právneho nástupcu.

9.3 Užívateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade: a) zmien zmluvných podmienok podľa čl. 9., bod 9.5. VOP v lehote tam uvedenej, b) ak poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje služby podľa zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami; c) ak poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu služby v určenom čase.

9.4. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že: a) sa identifikačné údaje uvedené užívateľom v zmluve alebo objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov poskytovateľovi; b) Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v bode 6.2 písm. a) až c) alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP; c) Užívateľ neuhradí cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu poskytovateľ na jej úhradu poskytol,

9.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení poskytovateľa od zmluvy z dôvodu porušenia bodu 6.2, písm. a), b) a f) a bodu 9.4. písm. b) a c) tohto článku VOP, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail, fax, sms správa).

9.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

9.7 Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

9.8 Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

9.9 Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v zmluve (objednávke) alebo v identifikačných údajoch administrátorského rozhrania Služby.

10. Cena za Službu a platobné podmienky

10.1 Ceny za poskytovanú službu sú účtované užívateľovi podľa platného cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je uverejnený na webovej stránke poskytovateľa.

10.2 Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť užívateľovi každé zvýšenie ceny, a to v zmysle bodu 8.3 VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa podľa bodu 8.4 týchto VOP.

10.3 Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v cenníku uvedené inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť užívateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že užívateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred alebo za celý kalendárny rok.

10.4 Užívateľ je povinný uhradiť všetky platby za alužbu bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány integrovanej do objednávky na web stránke poskytovateľa, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

10.5 Úhradu za služby je možné vykonať jednorazovou platbou, alebo prostredníctvom opakovanej (rekurentnej) platby. Pri opakovanej platbe je príslušná cena za službu užívateľovi zúčtovávaná automaticky v pravidelných fixných intervaloch (1 mesiac) od dátumu objednávky. Užívateľ autorizuje výšku budúcich platieb pri prvej platbe. V prípade, že je užívateľovi poskytnuté dočasné cenové zvýhodnenie, je pri prvej platbe upovedomený poskytovateľom aj o výške opakovaných platieb po skončení zvýhodnenej periódy.

10.6 Prípadné zmeny v opakovaných platbách zo strany poskytovateľa sú užívateľovi nahlásené minimálne 7 dní vopred prostredníctvom emailu. Zrušenie alebo zmenu opakovaných platieb užívateľ nahlási poskytovateľovi taktiež emailom, minimálne 7 dní vopred. Poskytovateľ vykoná zmeny alebo zrušenie platby k požadovanému dátumu, nie však skôr ako 7 dní od nahlásenia zmeny resp. zrušenia zo strany užívateľa.

10.7 Poskytovateľ vystaví užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov za dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok) ihneď po pripísaní platby na účet poskytovateľa.

10.8 Užívateľ môže po dohode s poskytovateľom uhradiť platby za službu aj bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet poskytovateľa, inak je užívateľ v omeškaní. Splatnosť faktúry pri úhrade prevodom na účet je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

10.9 Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za službu je poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi vo výške 0,1 % z ceny služby za každý začatý deň omeškania.

11. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby - Reklamácia

11.1 Reklamácia služby musí byť nahlásená poskytovateľovi písomne alebo e-mailom, s uvedením všetkých identifikačných údajov užívateľa a jasným popisom vady. 11.2 O stave reklamácie bude užívateľ informovaný e-mailom.

12. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

12.1 Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom zmluvy alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu poskytovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

12.2 Užívateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas podľa bodu 12.1. týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

12.3 Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

12.4 Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

13. Komunikácia medzi zmluvnými stranami

13.1 Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, zasielanie faktúr a podobne).

13.2 Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Konfiguračné rozhranie je vždy prístupné cez určenú webovú stránku poskytovateľa.

13.3 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná užívateľom.

14. Spoločné ustanovenia

14.1 Práva a povinnosti užívateľa a poskytovateľa sa riadia zmluvou (objednávkou), týmito VOP a cenníkom.

14.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany poskytovateľa a zaplatením ceny za službu užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet poskytovateľa.

14.3 Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

14.4 Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

14.5 Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v zmluve (objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ užívateľ a poskytovateľ uzatvoria písomnú zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

14.6 Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj so sídlom Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1.

15. Záverečné ustanovenia

15.1 Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku.

15.2 Fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu v mene právnickej osoby ako užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.

15.3 Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 30.08.2017

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ ČISTIARNE

1. Čistiareň prijíma na chemické čistenie výhradne odev so symbolmi ošetrenia (O), (A), (P), (P), a na pranie výhradne odev s príslušnými symbolmi ošetrenia. Odev, ktorý spomínané označenie nemá, prijmeme len na vlastnú zodpovednosť klienta.

2. Platba za službu sa prijíma vopred. Výška platby za jednotlivé kusy odevov je uvedená v cenníku, ceny sú stanovené vrátane DPH. Pri sortimente, ktorý nie je v cenníku uvedený sa ocenenie realizuje priradením k najbližšej zodpovedajúcej položke.

3. Doklad z ERP spolu s číslom zákazky je jediným dokladom k vydaniu odevu.

4. Kvalitu vykonanej služby je potrebné skontrolovať pri preberaní odevu. Viditeľnú vadu je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní zákazky, inak reklamáciu nie je možné uznať. Termín vybavenia reklamácie je 30 kalendárnych dní. Reklamačné, škodové jednanie a náhrada škody sa realizuje v súlade s reklamačným poriadkom a v súlade s § 420 a nasl. ustanoveniami Občianského zákonníka.

5. V prípade nevyzdvihnutia odevu do 30 dní sa poberá poplatok za skladovanie vo výške vykonanej služby za každý začatý týždeň. Ak si zákazník nevyzdvihne vyčistenú zákazku do 6 mesiacov odo dňa kedy je zákazka pripravená k vyzdvihnutiu, má čistiareň právo zákazku predať, alebo s ňou inak naložiť v súlade s Občianskym zákonníkom.

6. Čistiareň môže odmietnuť vykonanie služby.

7. Čistiareň nenesie zodpovednosť:

  • za škody na ozdobných predmetoch (gombíky, spony, cvoky, krúžky, karabinky, pracky, nity, plastové doplnky – háčiky, očká, ozdoby a doplnky na odevy – flitre, glitre, strapce, aplikácie, kamene, kamienky), ďalej na vypchávkach, zipsoch, plisovaní, gumených súčastiach, korálkach, ozdobných lepených alebo iným spôsobom prichytených súčastiach a nápisoch, ktoré by vznikli v procese čistenia, alebo ich rozpustenie po čistení bolo zavinené nesprávnym, respektíve nedostatočným označením zo strany výrobcu
  • za škody a poškodenie na zákazkách, ktorých podstata spočíva vo vlastnostiach materiálu pred úpravou, ako nedostatočná stálosť farby v rozpúšťadle doporučenej údržby, ďalej porušenie farby poveternostnými vplyvmi a nosením na mechanicky viac namáhaných miestach (predlaktie, golier, rameno od remeňa tašky, sedacie časti a pod.), vyplavenie poškodenej farby v rozpúšťadle a tým spôsobenie nerovnomernosti farebnosti po úprave
  • za škody na odevoch, ktoré nie sú označené symbolikou čistenia, údržby a ošetrovania, respektíve nedostatočným označením zo strany výrobcu
  • za nesprávnu kombináciu použitého lepidla na nálepových ozdobách alebo nesprávne použitie spôn, gombíkov a pod., ich rozpustenie pri úprave, nesprávna fixácia nalepovacej výstuže
  • čistiareň nezodpovedá za úplne odstránenie fľakov po čistení, predovšetkým, ak boli fľaky staré, predtým prané alebo bližšie nešpecifikované, taktiež za zmenu farby škvŕn alebo ich zvýraznenie po chemickom čistení
  • na zodpovednosť klienta čistíme odev s aplikáciami z jelenice, umelej kože, kožené odevy z jelenice, páperové bundy, kravaty, kožuchy prírodné aj umelé


Reklamačný poriadok


k zabezpečeniu jednotného a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád služieb čistiarne podľa ustanovení Občianského zákonníka a zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa

Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.


I


1. Prevádzkovateľ čistiarenských služieb (ďalej len „prevádzkovateľ“) označuje čistiareň PENGUIN.


2. Objednávateľ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva služby na základe zmluvy o úprave a oprave veci, bez ohľadu na ich formu, pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti


3. „Úprava vecí“ je služba, ktorá spočíva v zmene povrchu vecí (pranie, čistenie, žehlenie, impregnácia a pod.)


II


1. Prevádzkovateľ čistiarenských služieb zodpovedá za to, že poskytnutá služba je vykonaná podľa vzájomnej dohody, má požadovanú akosť, je bez vád a zodpovedá technickým predpisom.


2. Pri čistení šatstva a textílii je povinný objednávateľ oboznámiť prevádzkovateľa so symbolmi čistenia, ošetrovania a údržby, podľa ktorých bude zvolený príslušný technologický postup.


3. V prípade ak objednávateľ neuvedie symbol čistenia, prevádzkovateľ vopred upozorňuje objednávateľa, že nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vzniknú nesprávnym technologickým postupom.


4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady veci, ktorých odstránenie nebolo predmetom objednanej činnosti, ani za vady, ktoré nevznikli dôsledkom vykonanej činnosti.


III


1. Ak sa vyskytne na veci chyba spôsobená úpravou, má objednávateľ právo chybu reklamovať.


2. Právo zodpovednosti za vady poskytovanej služby musí objednávateľ u prevádzkovateľa uplatniť bez zbytočného odkladu, t. j. čo najrýchlejšie, len čo chybu zistí (v čistiarni pri preberaní zákazky), najneskoršie však v záručnej lehote.


3. Podľa § 654 Občianskeho zákonníka záručná doba je 3 mesiace. Záručná doba plynie od času určeného na prevzatie veci objednávateľom, najskôr však od času, kedy prevádzkovateľ vykonal službu.


4. Po tejto lehote právo zodpovednosti za chybu zanikne. Reklamovať možno len vec, ktorá má všetky vlastnosti získané úpravou a nie je užívaná alebo nosená.


5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá.


6. Objednávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie spísať reklamačný lístok, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje, a odovzdá vadnú vec prevádzkovateľovi. V reklamačnom lístku uvedie objednávateľ uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo), na ktorú bude prevádzkovateľom vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

IV


1. Ak ide o reklamáciu vady, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.


2. Reklamáciu nedostatku technologickej povahy (dočistenie, odstránenie fľakov a pod.) prevádzkovateľ odstráni do 5 kalendárnych dní., v ostatných prípadoch v dohodnutých lehotách. Reklamácia ostatných chýb - poškodenie vecí, zničenie vecí alebo stratu vecí prevádzkovateľ vybaví najneskôr do 30 kalendárnych dní od spísania reklamačného lístku. Ak je vybavenie reklamácie závislé na odbornom posudku inej organizácie, predlžuje sa táto lehota o dobu vyhotovenia tohto posudku.


3. Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia veci, s prihliadnutím na opotrebenie veci a dobu jej životnosti.


4. Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 30.08.2017

 

Smelo sa pýtajte, radi vám odpovieme

Required *